Tájékozódási búvárúszás

Víz alat­ti tá­jé­ko­zó­dá­si ver­se­nyek: A tá­jé­ko­zó­dá­si bú­vár­úszó ver­se­nyek sza­bad vi­zek­ben, kü­lön­bö­zõ, a ver­seny­sza­bály­zat­ban meg­ha­tá­ro­zott tá­vo­kon ke­rül­nek meg­ren­de­zés­re. A ver­seny­zők­nek meg­adott pon­to­kat kell meg­ta­lál­ni­uk, vagy meg­ha­tá­ro­zott sza­ka­szo­kat meg­ten­ni­ük, fo­lya­ma­to­san víz alatt ha­lad­va, a fel­szín­nel tör­té­nő bár­mi­lyen érint­ke­zés nél­kül.

A tá­jé­ko­zó­dá­si bú­vár­úszó ver­se­nyek alap­ja, hogy a víz alatt tá­jo­ló és tá­vol­ság­mé­rő se­gít­sé­gé­vel, tá­jé­ko­zó­dá­s és ke­re­sé­si fel­ada­tok ke­rül­nek vég­re­haj­tás­ra.

A ver­seny­ző csak sa­ját izom­ere­jé­bõl ha­lad­hat. A bú­vár­ké­szü­lé­ket csak nor­mál le­ve­gõ­vel le­het fel­töl­te­ni. A víz fel­szí­né­vel az egyet­len meg­en­ge­dett kap­cso­la­tot a bó­ja­zsi­nór és a biz­ton­sá­gi bó­ja biz­to­sít­ja. A ver­seny­szám­ok mind­két ne­mű ver­seny­zők ré­szé­re azo­no­sak.

Egyéni versenyszámok

M gya­kor­lat (rajt­bó­já­tól in­dul­va há­rom for­du­ló­bó­ját ke­rül­ve kell a cél­vo­na­lon át­úsz­ni)
5 bó­jás gya­kor­lat (rajt­bó­já­tól in­dul­va öt tá­jé­ko­zó­dá­si bó­ját –az 5. a célt kell meg­ta­lál­ni)
Csil­lag gya­kor­lat (rajt­bó­já­tól el­in­dul­va fel­vált­va öt for­du­ló­bó­ját és öt tá­jé­ko­zó­dá­si bó­ját kell meg­ke­rül­ni, il­let­ve meg­ta­lál­ni. Az ötö­dik tá­jé­ko­zó­dá­si bó­ja el­éré­se je­len­ti a célt.
Csapat versenyszámok
MONK gya­kor­lat: (pá­ros ver­seny­szám) a rajt­bó­já­tól in­dul­va egy nem jel­zett ver­seny­te­rü­le­ten van el­he­lyez­ve –a víz fe­lett nem lát­ha­tó­an- öt tá­jé­ko­zó­dá­si pont, me­lyet meg­adott sor­rend­ben kell a ver­seny­zõk­nek el­ér­ni­ük. Az utol­só bó­ja el­éré­se je­len­ti a célt.
Ta­lál­ko­zá­si gya­kor­lat: (négy fős csa­pat ver­seny­szám) a négy ver­seny­ző négy hely­ről raj­tól, ket­ten – ket­ten egy meg­adott pont­ban ta­lál­koz­nak, majd pár­ban úsz­nak egy pont fe­lé, ahol ta­lál­ko­zik a két pá­ros, in­nen együtt úsz­nak be a cél­ba. A ver­seny­zők, csa­pa­tok he­lye­zé­sé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa a gyor­sa­sá­gért és a pon­tos­sá­gért já­ró pon­tok ös­­szes­sé­ge ad­ja. A ma­ga­sabb pont je­len­ti a jobb he­lye­zést.
Világbaj­no­ka­ink: Bedő Gab­ri­el­la, Ka­to­na Zsu­zsa, Per­nyei Ré­ka, Gurisatti Gyu­la, Ba­lázs Pé­ter, Gurisatti Ró­bert, Kozlovszky Mik­lós, Berekméri Ist­ván, Berekméri Zoltán.

Tájékozódási búvárúszó versenyszámok

A versenyzők műszerek (tájoló, méterszámláló) és légzőkészülék segítségével feladatokat hajtanak végre, szabad vízben.
Versenyszámok:

a) M – gyakorlat

A versenyzőnek az egymástól 110-200 méterre M alakban elhelyezett bóják között kell szlalomozva elúsznia, az eredményt a gyorsaság és a pontosság dönti el.

 

b) 5 bója

A versenyzőnek az egymástól 100-200 méterre levő 5 db bóját meghatározott sorrendben kell megtalálnia, az eredményt a gyorsaság dönti el.

c) Csillag gyakorlat

A két előző versenyszám keveréke: egy bóját kerülni kell, egyet pedig megtalálni, a bóják csillag alakban vannak elhelyezve.

d) Csoportos tevékenység

4 versenyző külön-külön rajthelyről rajtól, majd ketten-ketten, végül négyen találkoznak és úsznak be a célba, az eredményt itt is a gyorsaság és a pontosság dönti el.

e) Paralel versenyszám

Két egymással magegyező pályán, két versenyző egy időben indul, majd meg kell kerülniük egy bóját, egy távolabbit pedig megtalálniuk. Visszafordulva egy 2 méter széles célzónába kell megérkezniük. A verseny egyenes kieséses rendszerben zajlik.

f) MONK gyakorlat

Víz alatti pontokat kell megtalálni, a rajt pillanatáig titkosan kezelt térkép alapján.